eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5044

NGC 5044
Objekt NGC 5044 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5044 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x3.0'
veľkosť: V=10.8m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h15m23.9s; Dec= -16°23'4"
RedShift (z): 0.009280
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5044: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5044 : PGC 46115, MCG -3-34-34, UGCA 341

Blízke objekty: NGC 5042, NGC 5043, NGC 5045, NGC 5046

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.