eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5177

NGC 5177
Objekt NGC 5177 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5177 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.2'
veľkosť: V=14.6m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h29m24.2s; Dec= 11°47'48"
RedShift (z): 0.021570
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5177: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5177 : PGC 47337, MCG 2-34-19, CGCG 72-91

Blízke objekty: NGC 5175, NGC 5176, NGC 5178, NGC 5179

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.