eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
Objekt NGC 5175 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5175 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Panna
Typ: * -
veľkosť: B=14.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h29m26.3s; Dec= 10°59'44"
Iné mená objektu NGC 5175 : * sup on N 5174

Blízke objekty: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.