eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
objekt NGC 5175 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5175 - enslig stjerne i stjernebildet Virginis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t29m26.3s; Dec= 10°59'44"
Andre objektnavn NGC 5175 : * sup on N 5174

Naboobjekter: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.