eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5175

NGC 5175
对象 NGC 5175 正好位于图片的中心.

NGC 5175 - 单星 在星座 室女座
类型: * -
恒星的大小: B=14.4m
这个时代的坐标 J2000: Ra= 13h29m26.3s; Dec= 10°59'44"
其他对象名称 NGC 5175 : * sup on N 5174

邻居的对象: NGC 5173, NGC 5174, NGC 5176, NGC 5177

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。