eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5200

NGC 5200
Objekt NGC 5200 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5200 - dve hviezdy v súhvezdí Panna
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h31m42.4s; Dec= -0°1'47"

Blízke objekty: NGC 5198, NGC 5199, NGC 5201, NGC 5202

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.