eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5237

NGC 5237
Objekt NGC 5237 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5237 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 2.00'x1.6'
veľkosť: V=12.5m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h37m38.9s; Dec= -42°50'52"
RedShift (z): 0.001204
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5237: na základe množstva červeného posunu (z) - 5.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5237 : PGC 48139, ESO 270-22, MCG -7-28-5, FAIR 160

Blízke objekty: NGC 5235, NGC 5236, NGC 5238-2, NGC 5238-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.