eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5259-2

NGC 5259-2
Objekt NGC 5259-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5259-2 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.7m; B=16.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h39m23.1s; Dec= 30°59'33"
RedShift (z): 0.062000
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5259-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 261.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5259-2 : MCG 5-32-52, CGCG 161-105

Blízke objekty: NGC 5257, NGC 5258, NGC 5259-1, NGC 5260

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.