eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5309

NGC 5309
Objekt NGC 5309 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5309 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Panna
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h49m55s; Dec= -15°46'18"

Blízke objekty: NGC 5307, NGC 5308, NGC 5310, NGC 5311

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.