eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5307

NGC 5307
Objekt NGC 5307 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5307 - planétovej hmloviny v súhvezdí Kentaur
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.30'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h51m3.3s; Dec= -51°12'19"
Iné mená objektu NGC 5307 : PK 312+10.1, ESO 221-PN11, AM 1347-505

Blízke objekty: NGC 5305, NGC 5306, NGC 5308, NGC 5309

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.