eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5437

NGC 5437
Objekt NGC 5437 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5437 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m47.3s; Dec= 9°31'25"
RedShift (z): 0.023573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5437: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5437 : PGC 50113, IC 4365, MCG 2-36-28, CGCG 74-74

Blízke objekty: NGC 5435, NGC 5436, NGC 5438, NGC 5439

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.