eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5491B

NGC 5491B
Objekt NGC 5491B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5491B - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.7m; B=16.7m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h10m57.7s; Dec= 6°22'20"
RedShift (z): 0.019740
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5491B: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5491B : PGC 214225, NPM1G +06.0411

Blízke objekty: NGC 5490C, NGC 5491A, NGC 5492, NGC 5493

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.