eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5546

NGC 5546
Objekt NGC 5546 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5546 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h18m9.1s; Dec= 7°33'50"
RedShift (z): 0.024430
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5546: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5546 : PGC 51084, UGC 9148, MCG 1-36-35, CGCG 46-89

Blízke objekty: NGC 5544, NGC 5545, NGC 5547, NGC 5548

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.