eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5679D

NGC 5679D
Objekt NGC 5679D sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5679D - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h35m6.4s; Dec= 5°21'24"
RedShift (z): 0.025647
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5679D: na základe množstva červeného posunu (z) - 108.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5679D : PGC 52129, MCG 1-37-36, Arp 274, VV 458

Blízke objekty: NGC 5679C, NGC 5679B, NGC 5679A, NGC 5679

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.