eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5694

NGC 5694
Objekt NGC 5694 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5694 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Hydra
Typ: VII -
Uhlové rozmery: 4.30'
veľkosť: V=10.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h39m36.5s; Dec= -26°32'16"
Iné mená objektu NGC 5694 : GCL 29, ESO 512-SC10

Blízke objekty: NGC 5692, NGC 5693, NGC 5695, NGC 5696

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.