eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6571

NGC 6571
Objekt NGC 6571 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6571 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h10m49.3s; Dec= 21°14'21"
RedShift (z): 0.015858
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6571: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6571 : PGC 61504, MCG 4-43-6, CGCG 142-10

Blízke objekty: NGC 6569, NGC 6570, NGC 6572, NGC 6573

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.