eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6572

NGC 6572
Objekt NGC 6572 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6572 - planétovej hmloviny v súhvezdí Hadonos
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.25'
veľkosť: V=8.1m; B=9.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h12m6.4s; Dec= 6°51'15"
Iné mená objektu NGC 6572 : PK 34+11.1, CS=13.6

Blízke objekty: NGC 6570, NGC 6571, NGC 6573, NGC 6574

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.