eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
Objekt NGC 6573 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6573 - skupina hviezd v súhvezdí Strelec
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 6.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Iné mená objektu NGC 6573 : ESO 590-**7

Blízke objekty: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.