eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6575

NGC 6575
Objekt NGC 6575 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6575 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h10m57.5s; Dec= 31°6'58"
RedShift (z): 0.023323
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6575: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6575 : PGC 61506, UGC 11138, MCG 5-43-6, CGCG 172-9, KCPG 530B

Blízke objekty: NGC 6573, NGC 6574, NGC 6576, NGC 6577

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.