eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6576

NGC 6576
Objekt NGC 6576 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6576 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h11m47.9s; Dec= 21°25'44"
RedShift (z): 0.016928
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6576: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6576 : PGC 61530, CGCG 142-14, NPM1G +21.0541

Blízke objekty: NGC 6574, NGC 6575, NGC 6577, NGC 6578

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.