eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6578

NGC 6578
Objekt NGC 6578 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6578 - planétovej hmloviny v súhvezdí Strelec
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.18'
veľkosť: V=12.9m; B=13.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h16m16.5s; Dec= -20°27'0"
Iné mená objektu NGC 6578 : PK 10-1.1, ESO 590-PN12, CS=11.8

Blízke objekty: NGC 6576, NGC 6577, NGC 6579, NGC 6580

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.