eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6579

NGC 6579
Objekt NGC 6579 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6579 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 11.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h12m31.8s; Dec= 21°25'14"
RedShift (z): 0.016561
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6579: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6579 : PGC 61562, UGC 11153, MCG 4-43-11, CGCG 142-22

Blízke objekty: NGC 6577, NGC 6578, NGC 6580, NGC 6581

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.