eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6580

NGC 6580
Objekt NGC 6580 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6580 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h12m33.7s; Dec= 21°25'33"
RedShift (z): 0.019490
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6580: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6580 : PGC 61566, UGC 11153, MCG 4-43-12, CGCG 142-22

Blízke objekty: NGC 6578, NGC 6579, NGC 6581, NGC 6582-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.