eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6581

NGC 6581
Objekt NGC 6581 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6581 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h12m18.3s; Dec= 25°39'46"
RedShift (z): 0.014877
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6581: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6581 : PGC 61549, IC 1280, MCG 4-43-10, CGCG 142-21, NPM1G +25.0474

Blízke objekty: NGC 6579, NGC 6580, NGC 6582-2, NGC 6582-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.