eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6619

NGC 6619
Objekt NGC 6619 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6619 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h18m55.5s; Dec= 23°39'19"
RedShift (z): 0.016805
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6619: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6619 : PGC 61721, UGC 11200, MCG 4-43-25, CGCG 142-39

Blízke objekty: NGC 6617, NGC 6618, NGC 6620, NGC 6621

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.