eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6617

NGC 6617
Objekt NGC 6617 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6617 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=14.6m; B=15.3m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h14m2.9s; Dec= 61°19'10"
RedShift (z): 0.022405
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6617: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6617 : PGC 61613, UGC 11176, MCG 10-26-29, CGCG 301-25

Blízke objekty: NGC 6615, NGC 6616, NGC 6618, NGC 6619

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.