eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 685

NGC 685
Objekt NGC 685 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 685 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.60'x3.1'
veľkosť: V=11.0m; B=11.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h47m42.8s; Dec= -52°45'43"
RedShift (z): 0.004546
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 685: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 685 : PGC 6581, ESO 152-24, AM 0145-530, IRAS 01458-5300

Blízke objekty: NGC 683, NGC 684, NGC 686, NGC 687

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.