eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6859

NGC 6859
Objekt NGC 6859 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6859 - tri hviezdičky v súhvezdí Orol
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h3m49.5s; Dec= 0°26'40"

Blízke objekty: NGC 6857, NGC 6858, NGC 6860, NGC 6861E

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.