eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
Objekt NGC 6857 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6857 - hmlovina v súhvezdí Labuť
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 0.63'
veľkosť: B=11.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h1m48s; Dec= 33°31'30"
Iné mená objektu NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Blízke objekty: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.