eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
objekt NGC 6857 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6857 - tåke i stjernebildet Cygni
Typen: EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.63'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=11.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t1m48s; Dec= 33°31'30"
Andre objektnavn NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Naboobjekter: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.