eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6903

NGC 6903
Objekt NGC 6903 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6903 - galaxie v súhvezdí Kozorožec
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.5'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h23m44.9s; Dec= -19°19'33"
RedShift (z): 0.011068
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6903: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6903 : PGC 64607, ESO 596-29, MCG -3-52-3

Blízke objekty: NGC 6902A-1, NGC 6902, NGC 6904, NGC 6905

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.