eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902

NGC 6902
Objekt NGC 6902 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6902 - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.60'x3.9'
veľkosť: V=10.9m; B=11.6m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h24m27.9s; Dec= -43°39'11"
RedShift (z): 0.009326
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6902: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6902 : PGC 64632, IC 4948, ESO 285-8, MCG -7-42-2, AM 2021-434

Blízke objekty: NGC 6902A-2, NGC 6902A-1, NGC 6903, NGC 6904

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.