eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902A-2

NGC 6902A-2
Objekt NGC 6902A-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6902A-2 - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h22m58.8s; Dec= -44°16'22"
RedShift (z): 0.055538
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6902A-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 234.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6902A-2 : PGC 64576, ESO 285-4A, MCG -7-41-32, AM 2019-442

Blízke objekty: NGC 6901, NGC 6902B, NGC 6902A-1, NGC 6902

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.