eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 696

NGC 696
Objekt NGC 696 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 696 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m31.2s; Dec= -34°54'18"
RedShift (z): 0.026935
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 696: na základe množstva červeného posunu (z) - 113.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 696 : PGC 6695, ESO 353-50, MCG -6-5-4

Blízke objekty: NGC 694, NGC 695, NGC 697, NGC 698

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.