eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 698

NGC 698
Objekt NGC 698 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 698 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m43.6s; Dec= -34°49'53"
RedShift (z): 0.027500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 698: na základe množstva červeného posunu (z) - 116.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 698 : PGC 6710, ESO 353-51, MCG -6-5-5, AM 0147-350

Blízke objekty: NGC 696, NGC 697, NGC 699, NGC 700

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.