eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097

NGC 7097
对象 NGC 7097 正好位于图片的中心.

NGC 7097 - 星系 在星座 天鶴座
类型: E5 - 橢圓星系
角度尺寸: 1.80'x1.2'
恒星的大小: V=11.7m; B=12.6m
表面亮度: 12.7 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 21h40m12.8s; Dec= -42°32'21"
红移 (z): 0.008726
从太阳距离 NGC 7097: 基于红移值 (z) - 36.9 MPC;
其他对象名称 NGC 7097 : PGC 67146, ESO 287-48, MCG -7-44-29, AM 2137-424

邻居的对象: NGC 7096, NGC 7096A, NGC 7097A, NGC 7098

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。