eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097

NGC 7097
Objekt NGC 7097 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7097 - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=11.7m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h40m12.8s; Dec= -42°32'21"
RedShift (z): 0.008726
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7097: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7097 : PGC 67146, ESO 287-48, MCG -7-44-29, AM 2137-424

Blízke objekty: NGC 7096, NGC 7096A, NGC 7097A, NGC 7098

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.