eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7098

NGC 7098
Objekt NGC 7098 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7098 - galaxie v súhvezdí Oktant
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.00'x2.6'
veľkosť: V=11.3m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h44m16s; Dec= -75°6'39"
RedShift (z): 0.007942
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7098: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7098 : PGC 67266, ESO 48-5, IRAS 21393-7520

Blízke objekty: NGC 7097, NGC 7097A, NGC 7099, NGC 7100

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.