eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7097A

NGC 7097A
Objekt NGC 7097A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7097A - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h40m37.9s; Dec= -42°28'49"
RedShift (z): 0.008653
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7097A: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7097A : PGC 67160, ESO 287-49, MCG -7-44-30

Blízke objekty: NGC 7096A, NGC 7097, NGC 7098, NGC 7099

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.