eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7207

NGC 7207
Objekt NGC 7207 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7207 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h5m45.6s; Dec= 16°46'4"
RedShift (z): 0.029317
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7207: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7207 : PGC 68017

Blízke objekty: NGC 7205, NGC 7206, NGC 7208, NGC 7209

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.