eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7461

NGC 7461
Objekt NGC 7461 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7461 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h1m48.1s; Dec= 15°34'57"
RedShift (z): 0.014113
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7461: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7461 : PGC 70290, UGC 12314, MCG 2-58-56, CGCG 430-51

Blízke objekty: NGC 7459-1, NGC 7460, NGC 7462, NGC 7463

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.