eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7523

NGC 7523
Objekt NGC 7523 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7523 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h13m34.7s; Dec= 13°59'12"
RedShift (z): 0.039641
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7523: na základe množstva červeného posunu (z) - 167.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7523 : PGC 70726, CGCG 431-18, KUG 2311+137

Blízke objekty: NGC 7521, NGC 7522, NGC 7524, NGC 7525-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.