eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7660

NGC 7660
Objekt NGC 7660 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7660 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.1'
veľkosť: V=12.7m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h25m48.7s; Dec= 27°1'47"
RedShift (z): 0.018993
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7660: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7660 : PGC 71413, UGC 12594, MCG 4-55-12, CGCG 476-35

Blízke objekty: NGC 7658A, NGC 7659, NGC 7661, NGC 7662

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.