eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7659

NGC 7659
Objekt NGC 7659 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7659 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h25m55.5s; Dec= 14°12'35"
RedShift (z): 0.013232
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7659: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7659 : PGC 71417, UGC 12595, MCG 2-59-40, CGCG 431-64

Blízke objekty: NGC 7658B, NGC 7658A, NGC 7660, NGC 7661

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.