eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7658A

NGC 7658A
Objekt NGC 7658A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7658A - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.2'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h26m24.6s; Dec= -39°12'57"
RedShift (z): 0.036622
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7658A: na základe množstva červeného posunu (z) - 154.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7658A : PGC 71433, ESO 347-15, MCG -7-48-2, AM 2323-392

Blízke objekty: NGC 7657, NGC 7658B, NGC 7659, NGC 7660

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.