eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
Objekt NGC 7657 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7657 - galaxie v súhvezdí Tukan
Typ: SBd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.4'
veľkosť: V=14.1m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h26m47.1s; Dec= -57°48'19"
RedShift (z): 0.010599
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7657: na základe množstva červeného posunu (z) - 44.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

Blízke objekty: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.