eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
对象 NGC 7657 正好位于图片的中心.

NGC 7657 - 星系 在星座 杜鵑座
类型: SBd - 螺旋星系酒吧
角度尺寸: 1.40'x0.4'
恒星的大小: V=14.1m; B=14.7m
表面亮度: 13.3 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 23h26m47.1s; Dec= -57°48'19"
红移 (z): 0.010599
从太阳距离 NGC 7657: 基于红移值 (z) - 44.8 MPC;
其他对象名称 NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

邻居的对象: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。