eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7655

NGC 7655
Objekt NGC 7655 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7655 - galaxie v súhvezdí Indián
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h26m45.9s; Dec= -68°1'39"
RedShift (z): 0.012917
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7655: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7655 : PGC 71452, ESO 77-18, AM 2325-680

Blízke objekty: NGC 7653, NGC 7654, NGC 7656, NGC 7657

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.