eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 791

NGC 791
Objekt NGC 791 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 791 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.6'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h1m44.2s; Dec= 8°29'59"
RedShift (z): 0.026802
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 791: na základe množstva červeného posunu (z) - 113.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 791 : PGC 7702, UGC 1511, MCG 1-6-31, CGCG 413-28

Blízke objekty: NGC 789, NGC 790, NGC 792, NGC 793

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.