eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 790

NGC 790
Objekt NGC 790 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 790 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h1m21.6s; Dec= -5°22'14"
RedShift (z): 0.017772
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 790: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 790 : PGC 7677, MCG -1-6-26

Blízke objekty: NGC 788, NGC 789, NGC 791, NGC 792

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.